Παροχή υπηρεσιών διοικητικής - οικονομικής υποστήριξης τής Δ.Ε.Π.Α. Υποδομών Α.Ε.

Αριθμός αναφοράς: 01/20/ΔΕΠΑΥΠ

Παροχή υπηρεσιών λειτουργικής - τεχνικής υποστήριξης τής Δ.Ε.Π.Α. Υποδομών Α.Ε.

Αριθμός αναφοράς: 02/20/ΔΕΠΑΥΠ