Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. είναι εννεαμελές και απαρτίζεται από τους κκ:

Κυριαζή Χαρίτωνα (Πρόεδρος ΔΣ)

Σωτηρακόπουλο Αλέξιο (Αντιπρόεδρος ΔΣ)

Χατζή Μιχάλη (Διευθύνων Σύμβουλος)

Καλούτση Νικόλαο

Μπάρκα Μάρθα

Σακελλαροπούλου Δήμητρα

Φάκα Λεωνίδα

Σταμούλη Διομήδη (εκπρόσωπο ΕΛΠΕ)

Τροκούδη Αλεξία (εκπρόσωπο ΕΛΠΕ)